top of page
IMG_6890.jpg

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky)
společnosti HYTTA s.r.o. 

 1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností HYTTA s.r.o, IČO: 175 90 418, Velké Karlovice 490, 756 06 (Hytta) jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v nemovitosti v obci Lípa nad Dřevnicí (nemovitost) a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.
 

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.
 

1.3 Podmínky mohou být ze strany Hytty jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

 

2. Smlouva mezi Klientem a Hyttou

2.1 Smlouva mezi Hyttou a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách Hytty (Rezervační systém) a zaplacením předmětné částky za ubytování. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo Rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a Hyttou, potvrzením objednávky Klienta ze strany Hytty nebo potvrzením nabídky Hyttou ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.
 

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Hytta poskytuje Klientovi nemovitost k přechodnému ubytování, umístění nemovitosti (zejména pomocí GPS souřadnic) a cenu za ubytování.
 

2.3 Hytta eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.
 

2.4 Minimální doba ubytování je 2 dny (dvě noci). 
 

2.5 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v nemovitosti, je 6. 
 

2.6 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje Hyttu za účelem napravení těchto chyb. Hytta neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Hyttou anebo ve Smlouvě.

2.7 Smlouva mezi Hyttou a Klientem (Smlouva) je uzavřena také vyplněním formuláře Klientem v případě koupi dárkového poukazu. Dárkový poukaz je nutné uplatnit na pobyt, který se uskuteční nejpozději 12 měsíců ode dne zakoupení tohoto poukazu. Hodnota poukazu se odečte od celkové ceny ubytování při rezervaci na webu www.hytta.cz. 


3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace. 


4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu info.hytta@gmail.com. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) v době:
delší než 30 dní před počátkem ubytování, Hytta Klientovi vrátí 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH,
kratší než 30 dní a delší než 7 dní před počátkem ubytování, Hytta Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje Hyttě uhradit storno poplatek ve výši 50 % ceny příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo,
kratší než 7 dní před počátkem ubytování, Hytta Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje Hyttě uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo.

 

4.2 Hytta je oprávněna proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.
 

4.3 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. Hytta není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu.


5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas.
 

5.2 Klient nemovitosti odemkne klíčem, který nalezne v bezpečnostní schránce u vstupu do nemovitosti. Kód k bezpečnostní schránce zašle Hytta Klientovi e-mailem před příjezdem.
 

5.3 Při předání nemovitosti k ubytování je Hytta oprávněna od Klienta požadovat průkaz totožnosti a jeho údaje na průkazu si poznamenat nebo zkopírovat, a to pouze pro účely, které vyplývají ze zásad zpracování osobních údajů, s nimiž se Klient seznámil.
 

5.4 Klient se zavazuje, že nemovitost a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje nemovitost, k nemovitosti a jejím budoucím Klientům.
 

5.5 Hytta upozorňuje Klienta, že pobyt v nemovitosti a jejím okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v nemovitosti musí používat nemovitost a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli. Klient se zejména zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání nemovitosti (Hytta manuál) a pro pohyb v okolí, která jsou dostupná v nemovitosti v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit nemovitosti a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a všech ubytovaných osob, na nemovitosti a životním prostředí. Hytta neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které jsou v nemovitosti ubytovány spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel. Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech s ním ubytovaných hostů po dobu ubytování.
 

5.6 Klient není oprávněn na nemovitosti či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoli manipulace s nemovitostí. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce Hytty zachovat se dále dle těchto Podmínek.
 

5.7 Klient je povinen nemovitost kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži.
 

5.8 Klient a osoby, které s ním sdílí nemovitost v rámci ubytování, se zdrží kouření v nemovitosti.
 

5.9 Klient se zavazuje do nemovitosti nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození nemovitosti.
 

5.10 Klient se zavazuje vrátit nemovitost při skončení ubytování čistou a nepoškozenou.
 

5.11 V případě poškození nemovitosti v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami nebo Hytta manuálem, je Hytta oprávněna požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.
 

5.12 V případě škody na nemovitosti (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat Hyttu na telefonním čísle uvedeném v Hytta manuálu. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.
 

5.13 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci Hytty vadu nemovitosti, a neodstraní-li Hytta vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může nemovitost užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
 

5.14 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, nemovitosti a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.
 

5.15 Hytta je oprávněna před uplynutím sjednané doby ubytování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.
 

5.16 Hytta neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že Hytta neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v nemovitosti utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí nemovitosti a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované osoby.
 

5.17 Klient není oprávněn přenechat nemovitost do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.


6. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu Hytty, případně soudu jemu instančně nadřízeného.

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi Hyttou a Klientem, je-li Klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dne 1. 9. 2022.

Dopřejte si pár nezapomenutelných dní na kouzelném místě
bottom of page